Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief nr 1

19-12-2021

Onderwerp: nieuwsbrief Nr 1 modelvliegclub Phoenix. Einde van een tijdperk, begin van een nieuwe.

Goedemiddag allen,

Hier de eerste nieuwsbrief vanuit het nieuwe bestuur van de modelvliegclub.
Er is de afgelopen tijd een hoop gebeurt, vandaar dat deze nieuwbrief wat langer is dan normaal.

In deze nieuwbrief;
Naamswijziging van de vereniging
Kort verslag BLV
Voorstellen nieuw bestuur
Oproep 3e vergadering ivm wijzigingen statuten
Verlengen lidmaatschap
Update nieuw vliegveld
Indoor vliegen
Nieuwjaars fly-inn en receptie
Resume

Naamswijziging van vereniging.
Als onderdeel van de afronding van overdracht van bestuur is de wijziging van de naam van de vereniging.
Er is met Bald overeengekomen dat hij de oude naam en bijbehorende website behoudt en die gaat gebruiken voor zijn vliegschool.
Dit betekend dat wij als vereniging een nieuwe naam, nieuw bestuur en nieuwe website krijgen.
Tijdens de vergaderingen is er gezamenlijk besloten dat de nieuwe naam voor de vereniging gaat zijn;

Modelvliegclub Sneek (www.modelvliegclubsneek)

In de aankomend dagen en weken zal er een hoop moeten gebeuren om dit alles te realiseren.
De domeinnaam is al vastgelegd en de email adressen zijn al aangemaakt maar moeten nog ingeregeld worden bij het nieuwe bestuur.

Kort verslag Bijzondere Leden Vergadering (BLV)
Afgelopen zaterdag 16 oktober was de BLV n.a.v. de ontwikkelingen rond het bestuur van de club.
Het volle verslag van deze vergadering is gemaakt door Nico Galama en Gert koetsier en zit in bijlage bij deze nieuwsbrief.

Zoals velen meegekregen hebben is Bald de Boer afgelopen zaterdag 16 oktober 2021 om 10.59 afgetreden als voorzitten van de vliegclub.
Tijdens de BLV is er gestemd over een nieuw bestuur bestaande uit Martijn Beerthuizen als voorzitter, Karol Wozniak als secretaris en Nienke Hammink als penningmeester en is het nieuwe bestuur geaccepteerd door de leden op de vergadering.

Tevens is er uitvoerig gesproken over aanpassingen van de statuten van de vereniging.
Omdat ik (voorzitter) helaas niet op tijd was met rondsturen van de voorgestelde aanpassingen is er een 3e vergadering nodig. De uitnodiging voor die vergadering staat verderop in deze nieuwsbrief.
In de volgende nieuwsbrief de volledige uitnodiging en de wijzigingen.

Kort overzicht van belangrijke zaken die besproken zijn.
Nieuw bestuur aangesteld
Naam vereniging is gewijzigd naar Modelvliegclub Sneek (oude naam gaat met Bald mee tbv zijn stichting die de vlieglessen blijft verzorgen)
Aanpassen van statuten n.a.v. naamswijziging en nieuw bestuur, o.a. aanpassen van vergader protocollen, stemrecht voor minderjarige leden

In het verslag van de BLV die u allen de aankomende week ontvangt staat vermeld wat er besproken is en wat er nu allemaal staat te gebeuren.

Voorstellen nieuw bestuur.
Op de ALV en de BLV was al duidelijk dat er dingen moesten gaan veranderen.
Bald is afgetreden als voorzitter en maakte daarmee de weg vrij voor een geheel nieuw bestuur.
De club is Bald dankbaar voor zijn jarenlange inzet en toewijding als bestuurder, hij heeft iets bijzonders neergezet. Bald gaat door met het geven van de bekende en zeer gewaardeerde vlieglessen en zal als erelid betrokken blijven bij de club.
Dank Bald! Voor al je inzet en toewijding.

Sinds zaterdag 16 oktober 2021 is dit het nieuwe bestuur van de vereniging;

Martijn Beerthuizen. (voorzitter) 06-288-47-131 voorzitter@modelvliegclubsneek.nl
Karol Wozniak. (secretaris) 06-43-81-86-37 secretaris@modelvliegclubsneek.nl
Nienke Hammink. Penningmeester) penningmeester@modelvliegclubsneek.nl

Nieuwe website van de vereniging: www.modelvliegclubsneek.nl
Let op, deze site moet nog gebouwd worden!

Nieuw adres vereniging:
Furmerusstraat 380
8602 CA Sneek

Contact nr voor vereniging: 06-288-47-131

Het nieuwe bestuur heeft erg veel dingen om snel op te lossen. Het kan dus zijn dat sommige zaken sneller gaan dan anderen, graag even enige coulance met snelheid en acties.
Zoals u misschien al is opgevallen aan de email adressen hierboven, ook de naam van de vereniging gaat wijzigen conform afspraak met Bald.
Het inregelen van de email adressen zal enkele dagen gaan duren en de nieuwe website misschien wel enkele weken.

Zijn er dringende zaken zoals lidmaatschap etc, gebruik dan nog even tijdelijk het email adres M.beerthuizen@gmail.com

Als de nieuwe emailadressen eenmaal ingeregeld zijn ontvangt u allen een nieuwsbrief vanaf het nieuwe adres Voorzitter@modelvliegclubsneek.nl en vanaf dat moment is dat dan ok het officiële email adres voor clubzaken.

Binnenkort ontvangt u allen ook een aparte mail waarin de missie en visie van het nieuwe bestuur uiteengezet zal worden.
Het nieuwe bestuur gaat er vol frisse moed tegenaan. Er zijn veel plannen, wensen en doelen en niet alles zal lukken of even snel gaan als gewenst, dat is helaas even niet anders.
Meest belangrijke, het vinden en vastleggen van een nieuw eigen permanent vliegveld rond Sneek.
Meer hierover later in deze nieuwsbrief.

Het nieuwe bestuur heeft helaas enkele opzeggingen ontvangen van leden die om verschillende redenen hun lidmaatschap hebben beëindigd.
Het bestuur dankt al deze nu oud-leden voor hun inzet en deelname aan de club en de deur zal altijd open staan voor deze oud leden indien ze alsnog terug wensen te komen.

Oproep 3e vergadering ivm wijzigingen statuten vereniging.
Helaas is er, door toedoen van ondergetekende, verzuimd tijdig de noodzakelijke wijzigingen kenbaar te maken aan de leden van de vereniging. Hierdoor is het helaas noodzakelijk dat we nogmaals een BLV beleggen teneinde te voldoen aan de huidige nog geldende statuten.
Deze 3e vergadering zal kort en krachtig zijn en plaatsvinden op;

DATUM: Zondag 14 November
TIJD: 1400 uur
LOCATIE: Recreatie Park RCN de Potten (restaurant)
Adres: de Potten 5, 8626 GG, Offingawier


Helaas moet deze vergadering nog fysiek plaatsvinden om rechtsgeldig te zijn.
Als voorzitter roep ik u allen dan ook op om, indien dat mogelijk is, aanwezig te zijn.
In bijlage van deze nieuwsbrief vind u de statuten van de vereniging zoals deze nu nog zijn.
Teven staat bovenaan de statuten een overzicht met welke aanpassingen en wijzigingen er worden voorgesteld, lees dit svp goed door.
Kort overzicht van aanpassingen;
Wijziging van naam naar Modelvliegclub Sneek,
Toewijzen van stemrecht voor jeugdleden vanaf 14 jaar,
Toevoegen van digitaal stemmen en vergaderen tijdens ALV en BLV,
Toevoegen van social media kanalen zoals Whatsapp, zoom, skype etc. aan communicatie kanalen voor oa stemmen en communicatie.
Verbreden van doelen van de club (niet allen meer Electro maar nu alle takken van de modelvliegsport),
Vrijstellen van kosten van lidmaatschap voor ereleden.

Verlengen van lidmaatschap.
Officieel zou er voor 1 november door de leden besloten moeten zijn of men wel of niet het lidmaatschap van de vereniging en daarmee de KNVvL verengd.

Het nieuwe bestuur heeft in overleg met de KNVvL de datum voor die beslissing
verlengd daar 1 december aanstaande.

De aankomende week ontvangt u allen de nieuwe factuur voor het lidmaatschap voor zowel de club als voor de KNVvL indien die laatste van toepassing is.
De contributie van de vereniging is ongewijzigd gebleven.
Indien er op of voor 1 december geen contributie is betaald, zal de club dit zien als beëindiging van het lidmaatschap.
Iedereen die dan niet betaald heeft zal een mail ontvangen met de mededeling van beëindiging en tevens zal, indien u via deze vereniging ook aangemeld bent bij de KNVvL, ook het KNVvL lidmaatschap opgezegd worden om verdere kosten voor u en de vereniging te voorkomen.

 

Update nieuw vliegveld.
Zoals sommigen al weten wordt er hard gewerkt aan het vinden en vastleggen van een nieuw vliegveld voor de vereniging.
Meest kansrijke locatie is RCN de Potten.

Momenteel wordt er intern gesproken met de directe van RCN over hoe en wat.
Er moet nog veel gebeuren en vooral de boer die op de landerijen zit is voor ons belangrijk om aan boord te krijgen. RCN de Potten ziet al het belang van een samenwerking en ondersteunt en support onze acties ook. Voor RCN de Potten is er een aanmerkelijk belang om ons daar te hebben.
In de zomer gaan wij dan leuke publieke en openbare vlieg evenementen organiseren, workshops om de sport te promoten en fly-inns voor onze leden en leden van andere vliegclubs.
De Potten heeft in de zomer behoefte aan leuke activiteiten voor de bezoekers, wij als club willen natuurlijk de modelvliegsport verder promoten in de ruime zin-des-woords.
In de winter heeft RCN de Potten helemaal niets te doen, afgezien van het restaurant. De Potten ziet ons als goede methode om alsnog ook in de winter campers en caravans te ontvangen van piloten en aanhang en kan zelfs enkele huisjes tegen een leuk tarief verhuren aan onze leden.
Gezien bovenstaande is er dus een zeer serieuze kans dat deze locatie voor ons gaat lukken.
Misschien leuk detail, de kans dat er ook een waterlandingsbaan bij gaat komen is zeer aannemelijk!

Om deze locatie te bemachtigen wil de vereniging de aankomende wintermaanden en aankomend voorjaar enkele kleine publieke evenementjes neerzetten als try-out.
Doel van deze kleine publieke evenementen is het aantonen aan de overheid (vergunning verstrekkers) dat wij dit soort dingen goed en veilig kunnen organiseren.
Als we dat doen, tonen we dus aan dat wij geen risico zijn en kunnen we daarna een officiële aanvraag indienen voor een permanente vlieglocatie, mits wij dus definitieve overeenstemming met RCN de Potten en de boer bereiken.
Mocht dit alles nu niet lukken, dan is er nog ten minste 1 back-up locatie waar we dan aan verder kunnen werken.

De Potten en de vereniging gaan deze winter nog proberen een eerste openbare fly-inn organiseren.
De uitnodiging met daarin de exacte datum daarvoor zal via de nieuwsbrief, website en social media kanalen verspreid worden.
Volgend voorjaar is dus de bedoeling dat wij een groter publieksevenement neerzetten met daarin ruimte voor alle takken van de modelvliegsport, demonstraties van vliegteams (stunt, precisie race etc.) en enkele bedrijven die spullen voor onze sport leveren. Dit event zal dan door RCN de Potten en door ons als publieksevenement gepromoot worden in en rond Sneek en onder de bezoekers van RCN de Potten en zal zeer waarschijnlijk in samenwerking met andere vliegclubs uit de omgeving opgezet gaan worden.
Indoor vliegen.
In de winter is het weer niet echt betrouwbaar. Indoorvliegen zou een mogelijk leuke optie zijn om alsnog een leuke middag te hebben.
Deze winter zal de vereniging een of meerdere middagen organiseren voor indoor vliegen in een grote sporthal in Sneek. Hier kan dan met drones (quadcopters), kleine elektro vliegers etc. gevlogen worden. Gezien de geringe lidmaatschapskosten van de vereniging zal er een kleine bijdrage gevraagd gaan worden, enkele euro’s om de zaalhuur te dekken. Andere verenigingen zoals the Eagles zullen uiteraard uitgenodigd worden om gezellig mee te doen.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Nieuwjaars fly-inn en receptie
Wij zoeken altijd een goed excuus voor een leuk en gezellig feestje.
Het 5-jarig bestaan is door de situatie rond de bestuurswisseling een beetje in het gedrang gekomen en daarom gaan wij in Januari proberen een fly-inn met daaraan gekoppeld de nieuwjaarsreceptie organiseren.
Locatie van dat feest zal zijn; RCN de Potten.
Het wel of niet kunnen vliegen wordt momenteel onderhandeld met de Potten en de gemeente. Als dit kan dan laten wij dat meteen weten.
De nieuwjaarsreceptie met de mogelijke fly-inn staat gepland op:

zondag 23 januari 2022

Resume.
Zoals u allen dus heeft kunnen lezen in deze nieuwsbrief en bijlage is er een hoop gebeurt en moet er vooral nog een hoop gedaan worden en georganiseerd.
Het nieuwe bestuur heeft serieuze plannen voor verdere ontwikkeling van de vereniging en uw hulp is daarbij uiteraard zeer gewenst.
Laat het bestuur vooral weten als u ideeën of suggesties heeft voor evenementen, workshops of andere nuttige acties voor en door de vereniging.
Besef svp goed, wij zijn allen vrijwilliger. Veel zal goed gaan, maar er zullen ook dingen fout gaan helaas. Het bestuur doet haar best maar 100% succes is niet gegarandeerd, geef ons wat tijd en ruimte om dingen te regelen en te doen.

Dank voor uw aandacht en uw support voor de vereniging,

Namens het bestuur,

Martijn Beerthuizen.
Voorzitter
06-288-47-131
m.beerthuizen@gmail.com (tijdelijk)
www.modelvliegclubsneek.nl
voorzitter@modelvliegclubsneek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp