Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief nr 2.

Voorstel wijzigingen statuten EMVC Phoenix IJlst

Beste leden,

Zoals al aangekondigd moeten wij een en ander gaan wijzigen in de statuten van de vereniging.
Helaas is het noodzakelijk nog éénmaal een BLV (bijzondere leden vergadering) te beleggen en in die vergadering zal het dus uitsluitend over de wijzigingen gaan.

Stemmen.
Dit kan helaas alleen in persoon. Fysiek aanwezig zijn is dus nu nog een vereiste.

Datum en locatie van vergadering:
Datum: zondag 14 November
Tijd: 11.00 uur
Locatie:
RCN de Potten (restaurant)
De Potten 5, 8626 GG, Offingawier

Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u allen of u aanwezig kan zijn zodat wij alles in orde kunnen brengen.

Waar stemmen we over.
Er moeten dus meerdere zaken aangepast worden in de huidige statuten.
De aangegeven wijzigingen staan ter stemming, de rest van de statuten zal ongewijzigd blijven.
Lees svp goed de originele statuten die in bijlage van deze mail staan.

Aanpassingen en voorstellen tot aanpassing worden door de notaris getoetst aan wettelijke normen.
De aard van de wijziging staat daarbij voorop, de notaris zal dit doel verwoorden binnen het wettelijk kader.

Hieronder een overzicht van hetgeen wij willen wijzigen/aanpassen.

Legenda.
Was betekend… zoals het was in de oude statuten
Wijzigen in betekend…. Het “was” deel wordt aangepast naar……
Toevoegen betekend…. Een geheel nieuw artikel, lid of sub

Art. 1 lid 1
Was: Elektro Model Vlieg Club Phoenix IJlst
Wijziging van de naam in: Modelvliegclub Sneek

Art 1 lid 2.
Was: gevestigd te IJlst
Wijzigen in: gevestigd te Sneek

Art. 2, Lid 1
Was: De vereniging heeft als doel: het faciliteren van de beoefening van de modelvliegsport, liefst op milieuvriendelijke en zo goedkoop mogelijke wijze.
Wijzigen in: De vereniging heeft als doel: het faciliteren en promoten van de beoefening van de modelvliegsport.

Art. 4 lid 4 Nieuwe toevoeging!
Toevoegen: Ereleden zijn vrijgesteld van lidmaatschapskosten van de vereniging Modelvliegclub Sneek.

Art. 13 lid 5 nieuw toevoegen!
Toevoegen: Leden hebben stemrecht vanaf 14 jaar. Leden jonger dan 14 jaar kunnen worden vertegenwoordigd tijdens stemmen door de ouders en/of voogd van het minderjarige (jonger dan 14 jaar) lid.

Art. 16 lid 4
Uitleg! Online c.q. elektronisch stemmen.
Veel leden wonen ver, wat reiskosten met zich meebrengt. Ook meer betrokkenheid van deze leden mogelijk maken door “ZOOM”-vergaderen. Wel is verificatie nodig middels de zogenoemde “opt in”, wat inhoudt dat telefoonnummer en/of e-mailadres van leden door hen gebruikt kunnen worden, waarmee zij kunnen inloggen in de ZOOM vergadering en/of online (tel. nr) of schriftelijk (email) kunnen stemmen. Dit houdt in dat nieuwe leden (bij aanmelding) en bestaande leden meegedeeld moet worden dat zij hun telefoonnummer c.q. e-mail mogen c.q. kunnen gebruiken voor stemmen als bovenomschreven. Dit is toegestaan in de AVG, maar is geen verplichting.
Voorstel wordt aangenomen.

Was: Besluiten van de ALV en BLV over zaken kunnen door de leden ook worden genomen zonder het houden van een vergadering. Zo een besluitvorming is echter alleen mogelijk indien alle leden worden geraadpleegd door het schriftelijk — (waaronder begrepen e-mail, telegram, telexbericht) –voorleggen van voorstellen en leidt slecht tot een besluit, indien tenminste zoveel leden zich binnen een week schriftelijk (waaronder begrepen e-mail, telegram, telexbericht) voor het voorstel hebben uitgesproken als voor het nemen van het betreffende besluit vereist is in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met voorkennis van het bestuur is genomen. Deze procedure mag niet worden gevolgd als het gaat over personen. Van de raadpleging en de besluiten buiten de vergadering wordt aantekening gehouden in het betreffende notulenregister en de documenten waaruit van het nemen van het besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
Wijzigen in: Besluiten van de ALV en BLV over zaken kunnen door de leden ook worden genomen zonder het houden van een vergadering. Zo een besluitvorming is echter alleen mogelijk indien alle leden worden geraadpleegd door het schriftelijk (waaronder begrepen e-mail, WhatsApp telegram, telexbericht) voorleggen van voorstellen en leidt slecht tot een besluit, indien tenminste zoveel leden zich binnen een week schriftelijk (waaronder begrepen e-mail, telegram, Whatsapp telexbericht) voor het voorstel hebben uitgesproken als voor het nemen van het betreffende besluit vereist is in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met voorkennis van het bestuur is genomen. Deze procedure mag niet worden gevolgd als het gaat over personen. Van de raadpleging en de besluiten buiten de vergadering wordt aantekening gehouden in het betreffende notulenregister en de documenten waaruit van het nemen van het besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
Toevoeging! De notaris zal een passage toevoegen waarin geregeld wordt dat vergaderingen, inclusief ALV en BLV, via online communicatie middelen zoals ZOOM, Microsoft teams en andere voorhanden systemen gehouden mogen worden en rechtsgeldig zijn. Dit is een lastige passage die door de notaris geschreven zal moeten worden teneinde te voldoen aan het wettelijk kader en omschrijving.

Art 17. Toevoeging!
Opnemen in dit artikel dat ook elektronisch stemmen via oa zoom, teams en andere social media kanalen is toegestaan. (in verlengde van aanpassing van art. 16 lid 4)
Ook hier zal de notaris een omschrijving moeten maken die in lijn is met het doel van de aanpassing en het wettelijk kader.

Bovenstaande wijzigingen en toevoegingen zullen tijdens de BLV van zondag 14 november ter stemming gebracht worden.

Zienswijze en opmerkingen.
De aanpassingen van de statuten zijn reeds besproken tijdens de BLV van zaterdag jongstleden en bij de daarbij aanwezige leden ter goedkeuring voorgelegd en geaccepteerd. Derhalve is er geen mogelijkheid meer tot verdere wijzigingen daar die een 4e BLV zouden veroorzaken.
Na de BLV van zondag 14 november zal de notaris de opdracht krijgen de statuten van de vereniging met bovenstaande onderdelen aan te passen en uit te breiden.
Na voltooiing van de wijzigingen zal er vanuit het bestuur aan alle leden een kopie van de nieuwe statuten worden toegezonden ter kennisgeving en zal deze te lezen zijn op de nieuwe website van de vereniging.

Dank voor jullie tijd en aandacht.

Namens het bestuur,

Martijn Beerthuizen
Voorzitter.
06-288-47-131
voorzitter@modelvliegclubsneek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Start WhatsApp